Regulamin Rady Rodziców
Redaktor: admin   
22.12.2011.

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DUŻEJ CERKWICY.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. Nr.256, 2572 ze zm.)

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

&1

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

&2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową w Dużej Cerkwicy z oddziałem zerowym w Dąbrówce,

2) radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w   Dużej  Cerkwicy z oddziałem zerowym w Dąbrówce ,

3)  prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy z oddziałem zerowym w Dąbrówce,

4) komisji rewizyjnej – rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy z oddziałem zerowym w Dąbrówce.

 

&3

 

1. Jeśli w czasie kadencji rady z jej składu ubędzie członek rady ( przedstawiciel oddziału) organizuje się wybory uzupełniające do rady.

 

2. Rada podejmuje decyzję o przeprowadzenia wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzenia.

&4

 

1. Rada może tworzyć komisję i zespoły zadaniowe o charakterze

  opiniująco – doradczym.

 

2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala rada rodziców.

 

 

II. Wybory do rady rodziców

 

&5

 

1. Wybory do rad klasowych jak i wybór przedstawicieli do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców na początku każdego roku szkolnego.

 

2. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w radach klasowych w sposób następujący :

1) w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły zwoływane są we wrześniu danego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów,

2) na zebraniach rodzice każdego oddziału wybierają rady klasowe składające się  z trójki rodziców uczniów danej klasy,

3) w wyborach, o których mowa pkt. 2) , jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

4) wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady klasowej i jej przewodniczy,

5) do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego zebrania należy:

                        a)przyjmowanie zgłoszeń do kandydatury na członków rady klasowej,

b) przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania,

                        c) nadzorowanie przebiegu głosowania,

d) obliczanie głosów, z pomocą jednego z rodziców, rodzic ten może być kandydatem do rady klasowej,

e) ogłoszenie wyników głosowania,

6) wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie,

7) tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzy,

8) kandydaci zgłoszeni spośród rodziców muszą wyrazić zgodę na ewentualne bycie członkiem rady klasowej,

9) głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,

10) na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata,

11) w głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic jednego ucznia,

12) za wybranych do rady klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,

13) w przypadku równej liczby głosów otrzymanej przez kandydatów o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie klasowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów,

14) przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców a podpisany przez wychowawcę,

15) członkowie każdej rady klasowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który będzie przedstawicielem rady klasowej w radzie rodziców (informacja o osobie będącej przedstawicielem rady klasowej jest zamieszczona w protokole).

 

3. Protokół z wyborów do rady klasowej wychowawca danej klasy przekazuje dyrektorowi szkoły, a następnie dyrektor przekazuje zebrane protokoły przewodniczącemu nowej rady rodziców.

4. Pierwsze posiedzenie rady rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do

15 października danego roku.

5. Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenie rady rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków rady rodziców ze swego grona przewodniczącego

zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

 

 

III Kadencja

 

&6

 

Kadencja rady rodziców trwa 1 rok do momentu ukonstytuowania się nowej rady rodziców.

 

 

IV Władze rady

 

&7

 

1. Rada wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika stanowiących prezydium.

2. Na pierwsze zebranie rady rodziców przychodzą wszyscy rodzice wybrani na zebraniach do rad klasowych.

3. Rada rodziców wybiera komisję rewizyjną spośród rad klasowych.

 

&8

 

Zadaniem prezydium rady rodziców jest:

1) realizowanie celów i zadań rady rodziców,

2) kierowanie całokształtem prac rady rodziców,

3) koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,

4) zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,

5) decydowanie o działalności finansowo- gospodarczej,

6) wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.

 

&9

 

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest :

1) kierowanie pracami prezydium,

2) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,

3) kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą rady,

4) bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,

5) opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,

6) przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz i w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej,

7) w razie usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego rady jego zadania przejmuje wiceprzewodniczący.

&10

 

Zadaniem sekretarza rady rodziców jest :

1) organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,

2) protokołowanie obrad rady i prezydium,

3) prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

 

&11

 

Zadaniem skarbnika rady rodziców jest :

1) obsługa finansowo – księgowa środków rady rodziców ,

2) sprawdzanie dokumentacji księgowej przed jej zaksięgowaniem pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez przewodniczącego rady i dyrektora szkoły,

3) gromadzenie środków finansowych rady rodziców na koncie bankowym lub w księgowości szkoły,

4) skarbnik wraz z przewodniczącym rady rodziców upoważnieni są do pobierania funduszy z konta rady rodziców.

 

&12

 

Zadaniem komisji rewizyjnej jest :

1) raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,

2) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

3) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,

4) kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub Dyrektora szkoły.

 

 

V Posiedzenia rady rodziców

 

&13

 

1. Posiedzenia rady rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia rady rodziców zwołuje przewodniczący powiadamiając członków rady co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady rodziców w trybie pilnym bez zachowania siedmiodniowego terminu.

3. Posiedzenia rady rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie : z inicjatywy 1/3 składu rady, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

 

&14

 

1. Przygotowanie posiedzenia rady rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego, członkowie rady rodziców na siedem dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.

2. Posiedzenia rady rodziców są prowadzone przez przewodniczącego lub upoważnionego członka rady.

3. W posiedzeniu rady rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

4. Posiedzenie rady rodziców jest ważne jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków rady.

 

&15

 

1.Posiedzenia rady rodziców są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń rady rodziców są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu .

 

&16

 

1. Uchwały rady rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do spraw personalnych.

3. Głosowanie tajne można również przeprowadzić na wniosek członka rady, przyjęty w głosowaniu jawnym.

 

VI Prawa i obowiązki członków rady rodziców

 

&17

 

1. Członkowie rady rodziców mają prawo :

1) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,

            2) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

3) głosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez radę rodziców.

2. Członkowie rady rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniu rady.

 

VII Fundusze rady rodziców

 

&18

 

1. Rada rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły, które pochodzą z :

            1) dobrowolnych składek rodziców,

            2) darowizn,

            3) dochodów z imprez,

            4) przedsięwzięć realizowanych przez rodziców.

2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu rady rodziców są ustalane corocznie  przez radę w preliminarzu budżetowym.

3. Środki z funduszu rady rodziców mogą być przeznaczone jedynie na:

            1) pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

            2) zakup nagród dla uczniów,

            3) finansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

4) inne bieżące potrzeby związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

 

 

&19

 

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady rodziców mogą składać:

1) dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) wychowawcy klas.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

&20

 

1. Rada rodziców może ustanowić odznaki, wyróżnienia, dyplomy i przyznawać je wyróżniającym się uczniom, nauczycielom oraz sojusznikom szkoły.

2. Członkowie rady rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

 

&21

 

 Przedstawiciele klasowych rad rodziców, członkowie prezydium, członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przez gremia, które dokonały ich wyboru na wniosek co najmniej 1/3 ich członków lub umotywowany wniosek dyrektora szkoły. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie stosownej uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu gremium w głosowaniu analogicznie do &16.