ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Duża Cerkwica 32

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 3-88-64-20

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUŻEJ CERKWICY Drukuj
Redaktor: admin   
02.01.2018.

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUŻEJ CERKWICY

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Zadaniem WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA (WO) jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

§ 2

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

§ 3

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie w stosunku do wymagań;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Wewnątrzszkolny system oceniania określa:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 a także zasady informowania o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)      zasady i kryteria oceniania zachowania;

3)      zasady bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zaliczania niektórych zajęć dodatkowych a także zasady ustalania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5a) warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
      klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
      zachowania;

6)      warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

II. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów

§ 4

Formułowanie wymagań edukacyjnych, ich dostosowanie  oraz zwalnianie z zajęć.

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, przy czym  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

5. Wymagania edukacyjne wobec uczniów, w tym wobec uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, ustala nauczyciel przedmiotu i w formie pisemnej zawiera je w przedmiotowym systemie oceniania.

5a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 7, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej ceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w II półroczu jako ocenę końcową wpisuje mu się ocenę klasyfikacyjną za I półrocze.

10. W razie powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne w maju lub czerwcu jako ocenę końcową wpisuje mu się ocenę klasyfikacyjną za I półrocze z możliwością poprawienia jej, gdy jego obecność na zajęciach wynosi powyżej 50 %.

11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

12. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 11, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 5

Zasady i kryteria oceniania zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

1a. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

2. Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach drastycznych i nagannych. Ocenę ustala rada pedagogiczna. W przypadku sporadycznych niewłaściwych zachowań wychowawca powinien udzielić pouczenia.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 5,6,7,8,9.

5. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania jest następujący:

1) samoocena ucznia;

2) opinia zespołu klasowego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku dyskusji;

3) opinia wychowawcy z uzasadnieniem i udokumentowaniem w postaci zeszytu uwag- wprowadza się wymóg zapisywania pozytywnych i negatywnych opinii o każdym uczniu w trakcie semestru przez wszystkich nauczycieli;

4) wychowawca informuje ucznia, jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców  o przewidywanej dla ucznia nagannej ocenie zachowania;

5) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny - zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

6) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna;

7) w skład komisji wchodzą:

- Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców;

- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

8) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma wyłączne prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej zatwierdzonej oceny zachowania ucznia, jeżeli od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego do dnia kończącego rok szkolny zaistnieje przyczyna uprawniająca go do wnioskowania o obniżenie jej (rażące łamanie regulaminu szkolnego);

10) wniosek o obniżenie zatwierdzonej wcześniej oceny zachowania ucznia przyjmuje i zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu nadzwyczajnym;

11) wychowawca jest zobowiązany poinformować w formie ustnej i pisemnej (list polecony) ucznia i jego rodziców  o fakcie i przyczynie zmiany oceny zachowania w terminie 2 dni od dnia posiedzenia nadzwyczajnego.

9. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

wzorowe;

bardzo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

naganne.

10.  Szczegółowe kryteria ocen zachowania w klasach IV-VIII z uwzględnieniem 7 obszarów wymienionych w ust.1 są następujące:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

- jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych,

- bezwzględnie przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych,

- wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia,

- osiąga wyniki w nauce na miarę własnych możliwości intelektualnych,

- dba o własny rozwój osobowościowy,

-  aktywnie uczestniczy w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

- wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie lub całej szkole,

- inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

- pracuje bezinteresownie w organizacjach młodzieżowych, samorządzie uczniowskim lub w kołach zainteresowań,

- zawsze zgodnie współpracuje w grupie,

- dba o dobre imię szkoły, współtworzy jej autorytet reprezentując ją w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz innych imprezach i uroczystościach,

- wykazuje wysoką kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów,

- chętnie i samorzutnie organizuje pomoc dla innych,

-  reaguje na agresywne zachowanie,

-  zawsze przejawia dbałość o higienę osobistą i zdrowie, wygląd,

-  posiada umiejętności obrony w akceptowany społecznie sposób własnych praw,

- bezwzględnie przestrzega norm współżycia społecznego, jest prawdomówny, odważny, uczciwy,

- jest nienagannie grzeczny, serdeczny, uczynny wobec innych uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- jest zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych,

- przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych,

- wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione i tylko czasem zdarza mu się spóźniać,

- osiąga wyniki w nauce na miarę własnych możliwości intelektualnych,

- uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

- dba o dobre imię szkoły reprezentując ją w konkursach lub zawodach,

- wykazuje kulturę słowa,

- dba o zdrowie i swój wygląd zewnętrzny,

- jest grzeczny, uprzejmy, prawdomówny, uczciwy, okazuje szacunek kolegom, koleżankom, wszystkim pracownikom,

- daje dobry przykład innym;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich przedmiotów,

- starannie wykonuje polecenia nauczyciela,

- najczęściej osiąga wyniki w nauce na miarę własnych możliwości intelektualnych,

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,

- wykazuje kulturę słowa,

- prawie zawsze broni własnych praw w akceptowany społecznie sposób,

- najczęściej jest prawdomówny, uczciwy,

- pomaga innym,

- zawsze stosuje w rozmowie wymagane zwroty grzecznościowe;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

- wykazuje drobne uchybienia, niedociągnięcia w przestrzeganiu obowiązujących przepisów szkolnych, nie wynikające jednakże z jego złej woli,

- osiąga wyniki w nauce dosyć często poniżej swych możliwości intelektualnych,

- opuścił do 18 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

- nie angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy w tym względzie,

- czasami broni własnych praw w sposób społecznie nieakceptowany,

- bywa mało pilny, nieuczciwy, niekonsekwentny, nieprawdomówny,

- w przestrzeganiu norm współżycia społecznego wykazuje drobne uchybienia, które jednak nie mają charakteru stałego,- rzadko służy pomocą innym;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

- nie realizuje obowiązków szkolnych (np. wagaruje, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych),

- nie przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych, świadomie je łamie,

- opuścił powyżej 18 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

- nie zabiega o osiąganie pozytywnych wyników w nauce, jest nieobowiązkowy,

- świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę innym dzieciom, klasie, szkole,

- nie szanuje mienia szkolnego, świadomie je niszczy,

- nie przestrzega norm współżycia społecznego, inicjuje konflikty z innymi,- stosuje agresję słowną, fizyczną,

- nie przejawia dbałości o higienę osobistą i zdrowie,

- własnych praw broni w sposób nieakceptowany społecznie,

- kłamie, jest nieuczciwy, niekonsekwentny,

- nie korzysta, odrzuca pomoc oferowaną przez innych,

- wobec innych uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły jest niegrzeczny (nadmierny tupet, bezczelność, brak szacunku),

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

- rażąco zaniedbuje wypełnianie obowiązków szkolnych (celowe zakłócanie pracy na lekcji, bardzo częste spóźnienia, wagary, nieodpowiedni strój, niezmienianie obuwia),

- opuścił bez usprawiedliwienia  ponad 30 godzin lekcyjnych w semestrze,

- dewastuje mienie kolegów, szkoły i mienie publiczne,

- pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyków i innych środków odurzających,

- przejawia agresję słowną i fizyczną,

- notorycznie kłamie,

- nie okazuje szacunku innym uczniom i pracownikom szkoły,

- znęca się nad zwierzętami, niszczy przyrodę,

- ma konflikt z prawem.

 

 

 

 

§ 6

Ogólne zasady oceniania bieżącego

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

1a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

1b. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form oceniania.

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę (zarówno cząstkową, jak i klasyfikacyjną) uzasadnia ją pisemnie w terminie 5 dni.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej, pisemnej kontroli wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem, termin ustala z innymi uczącymi, by w ciągu dnia nie było więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian. W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć trzy prace pisemne trwające całą lekcję lub dwie godziny.

6. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej i sprawdzianu.

7. Każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją utrwalającą.

8. Termin oddania poprawionych prac pisemnych – dwa tygodnie, kartkówki – do 1 tygodnia. W razie nieobecności nauczyciela powyższe terminy ulegają przesunięciu o 1 tydzień od daty powrotu nauczyciela do pracy.

9. Prace klasowe przechowywane są do końca roku szkolnego.

10. Nauczyciel może sprawdzić osiągnięcia uczniów w formie kartkówki z trzech ostatnich lekcji bez zapowiedzi.

11. W szkole dopuszcza się zgłaszanie przez ucznia nieprzygotowania do zajęć tzw. „N”. Szczegółowe zasady określają przedmiotowe systemy oceniania. Uczniowi przysługuje skorzystanie z tzw „N” nie częściej niż 2 razy w półroczu. Korzystanie z „N” nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i testów”. 

 

 

§ 7

Ocenianie bieżące w klasach I-III

1. W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki – co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować.

2. Przy ocenianiu bieżącym oprócz oceny opisowej stosuje się stopnie w skali 1-6.

3. Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania w klasach I-III zawarte są w załączniku nr 1.

 

 

 

§ 8

Ocenianie w klasach IV-VIII

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne w klasach IV-VIII ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5, według następującej skali i ogólnych kryteriów:

 

 

Skala ocen

 

 

Kryteria ocen

1)      Stopień celujący

(skróty:6; cel)

Otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;

c) kwalifikuje się do finałów lub jest laureatem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim lub krajowym.

2)      Stopień bardzo dobry

(skróty:5; bdb)

Otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, korzysta z różnych źródeł wiedzy.

3)      Stopień dobry

(skróty:4; db)

Otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości w danej klasie, ale opanował ją na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe;

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)      Stopień dostateczny

(skróty:3; dst)

 

 

 

Otrzymuje uczeń, który:

a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie;

b) potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania (wykonywania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności.

5)      Stopień dopuszczający

(skróty:2; dop)

Otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia się;

b) rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

6)      Stopień niedostateczny

(skróty:1; ndst)

Otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;

b) nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych :

formy ustne (odpytywanie na lekcji, wypowiedzi na lekcji, recytacja);

formy pisemne (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, test, dyktando, zadania domowe);

formy sprawnościowe, praktyczne (wytwory uczniów, doświadczenia, ćwiczenia);

formy przygotowania do zajęć (referaty, korzystanie z różnych źródeł wiedzy, gromadzenie materiałów).

3. Szczegółowe kryteria, ustalenia dotyczące metod i częstotliwości oceniania wiedzy i umiejętności uczniów w klasach IV-VIII zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania – załącznik nr 2.

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych zabrania się stosowania w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) skrótów literowych nazw stopni, z wyjątkiem statystycznych zestawień klasyfikacyjnych.

 

§ 9

Zasady poprawiania wyników niekorzystnych i nieobecności ucznia

podczas określonej formy sprawdzania i oceniania

 

1. Uczeń może poprawić niesatysfakcjonującą ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac (może ją poprawić poza swoimi lekcjami i w czasie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu).

2. Przy poprawianiu prac klasowych oraz w przypadku pisania w drugim terminie z powodu nieobecności, kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienie grożącej mu niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej poprzez wyznaczenie zakresu treści do nauczenia i formy sprawdzenia tychże treści w terminie do 2 tygodni  od dnia poinformowania go o tejże ocenie. W przypadku zaś oceny dopuszczającej w terminie do 1 tygodnia  od dnia poinformowania go o tejże ocenie.

4. Uczeń, który z własnej winy nie poprawił oceny w terminie traci prawo do następnych poprawek.

5. W przypadku niestawienia się ucznia w wyznaczonym przez nauczyciela czasie lub zaprezentowania wiedzy niewystarczającej na ocenę wyższą (bieżącą lub klasyfikacyjną) nauczyciel wystawia uczniowi ocenę niesatysfakcjonującą, już posiadaną.

6.  Ustalona przez nauczyciela niesatysfakcjonująca ocena klasyfikacyjna śródroczna jest ostateczna, zaś niedostateczna klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:

1) z powodu choroby (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni),

2) wskutek wypadków losowych,

3) jeden raz w semestrze bez podania przyczyny (po zgłoszeniu nieprzygotowania na początku lekcji z wyłączeniem zapowiedzianych sprawdzianów, testów, prac klasowych), z zastrzeżeniem ust. 8, 9.

8. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju.

9. W przypadku zajęć z plastyki i techniki nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych przyborów i materiałów.

10. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej, jednakże konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych w tygodniach następnych ponoszą uczniowie.

 

§ 10

Klasyfikowanie uczniów

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, w styczniu (do 31.01)

2. Oceny z zajęć edukacyjnych semestralne i roczne należy ustalić w końcu danego półrocza w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

4. Jeżeli z przyczyn losowych nauczyciel nie może wystawić ocen klasyfikacyjnych z danych zajęć edukacyjnych, oceny te wystawia Dyrektor szkoły lub upoważniony przez Dyrektora nauczyciel.

5. Oceny ustalone za ostatni semestr roku szkolnego uwzględniają wiadomości, umiejętności ucznia z poprzedniego semestru i są ocenami rocznymi.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Oceny te nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

7. Ocena klasyfikacyjna nie może być wystawiona przez nauczyciela z mniej niż 5 ocen bieżących, a w przypadku jednej godziny tygodniowo danego przedmiotu z 4 ocen bieżących.

8. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w formie zajęć wyrównawczych, zajęć świetlicowych (pomoc w odrabianiu lekcji), konsultacji indywidualnych z nauczycielem przedmiotu.

10. Uczeń, który otrzymał niedostateczną semestralną ocenę z zajęć edukacyjnych ma obowiązek uzupełnić nieopanowane w pierwszym semestrze wiadomości i umiejętności w ciągu dwóch pierwszych miesięcy następnego semestru.  Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach programowych dotyczących nieopanowanych treści.

11. Przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem  rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (półrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminach i formach określonych w § 11.

12. Ustalona przez nauczyciela roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §14 ust. 1 lub w trybie zawartym w § 13.

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

16. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

17.  W klasie programowo najwyższej dokonuje się klasyfikacji końcowej, na którą składają się: roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych.

 

§ 11

Terminy i formy informowania uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele informują ucznia o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych.

2. Wychowawca klasy wysyła pisemną informację do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, dla którego przewiduje się z jednego lub kilku przedmiotów oceny niedostateczne (semestralne lub roczne) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informację tę rodzice (prawni opiekunowie) poświadczają podpisem.

3. W terminie dziesięciu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu potwierdza informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej.

4. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych, pozytywnych ocenach półrocznych, rocznych.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela, wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z tego przedmiotu.

 

§ 12

Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

4a. Egzamin klasyfikacyjny można przeprowadzić w przypadku przechodzenia ucznia do tej szkoły ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innego typu. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego i nie obejmują obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z tym, że egzamin z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i ust. 4 pkt 1, przeprowadza komisja w składzie: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 4a, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

10a. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4a, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 4a oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku komisji egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 9 i 10;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony termin nowy.

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 13.

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §14 ust. 1.

 

§ 13

Tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do Dyrektora szkoły.

4. uchylony

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. W skład komisji  przeprowadzającej egzamin sprawdzający wchodzą:

Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadza się egzamin sprawdzający, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie  uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

8. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych oraz ustala ocenę klasyfikacyjną.

9. Pytania (ćwiczenia) przygotowuje egzaminator a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności zadań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.

10. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust.1.

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

§ 14

Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. O chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego uczeń informuje na piśmie Dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)      Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 13, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

 

§ 15

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

1. Postępy, osiągnięcia ucznia w edukacji i zachowaniu odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym, zeszycie uwag, dzienniczku ucznia oraz w arkuszach ocen.

2. Rodzice powinni otrzymać od wychowawcy informacje dotyczące: wyników klasyfikacji, postępów ucznia, napotkanych trudności w stosunku do wymagań edukacyjnych, działań pomocnych w pokonywaniu trudności, form pomocy specjalistycznej, szczególnych uzdolnień.

3. Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom):

1)      podczas zebrań;

2)      na wywiadówkach;

3)      w czasie rozmów indywidualnych, także telefonicznych;

4)      w formie korespondencji (informacja o grożącej ocenie niedostatecznej, list gratulacyjny), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W klasach I – III nauczyciel dwa razy w ciągu roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach dziecka w formie karty opisowej.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności dyrektora szkoły i wychowawcy. Wgląd potwierdza się podpisem na udostępnionym dokumencie.

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

 

 

 

 

 

§ 16

Promowanie uczniów

1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

2a. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne,  z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 4a i § 14 ust. 11.

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4a. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

7. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, z zastrzeżeniem ust. 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e,  9f, 9g, 9h, 10, 11.

8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.7 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.

9a. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.

9b.   O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

9c. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu, przy czym zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty przedłożonego przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

9d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9c, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

9e. Uczeń z potwierdzonymi dysfunkcjami ma prawo przystąpić do sprawdzianu w  formie dostosowanej do jego dysfunkcji.

9f. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

9g. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej.

9h. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy jego przeprowadzenia. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenie w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji jest ostateczne.

10. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 7, powtarza ostatnią klasę i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę.

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 17

Ewaluacja i modyfikacja WO

1. Ewaluacja powinna być przeprowadzana wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Zmian w WSO dokonuje się na podstawie dokumentów ogłoszonych przez MEN.

3. Poza regulatorami proceduralnymi oceniania szkolnego określonymi przez MEN, modyfikacji mogą podlegać zapisy WO dotyczące w szczególności:

1)      częstotliwości oceniania przedmiotowego; sposobów oceniania bieżącego;

2)      trybu porozumiewania się z rodzicami;

3)      sposobów gromadzenia informacji o osiągnięciach uczniów;

4)      sposobów nagradzania uczniów za wysokie osiągnięcia;

5)      sposobów informowania uczniów o ich osiągnięciach oraz o zakresie i kryteriach wymagań;

6)      form pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi.

4. Modyfikacje wprowadza Rada Pedagogiczna na podstawie wyników ewaluacji systemu oraz wniosków i opinii przedstawicieli organów szkolnych.

 

 

 

III. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Projekt WO przygotowuje Rada Pedagogiczna.

2. Wychowawcy klas zapoznają z treścią WO uczniów i rodziców.

3. Ustalenia WO, zmiany w systemie wchodzą w życie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
 
następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved