ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Duża Cerkwica 32

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 3-88-64-20

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Drukuj
Redaktor: admin   
28.09.2016.
 

 
  

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUŻEJ CERKWICY

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny  ucznia,  wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania. Własnym zachowaniem i postawą dają przykład do naśladowania w budowaniu więzi społecznych.

I.                    Wprowadzenie

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom. 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy obejmuje wszystkie działania i  treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji. 

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów: logopedę, pedagoga, pielęgniarki szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

II.                 Główne cele programu

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka
w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu
i  urzeczywistnianiu ich.  Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

III.              Obowiązujące akty prawa

 

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)

·         Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

·         Konwencja o Prawach Dziecka

·         Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku

·         Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

·         Ustawa Karta Nauczyciela

·         Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

IV.              Przy opracowaniu programu uwzględniono:

·         obowiązujące przepisy prawa

·         analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

·         diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju

·         ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, samorządność itp.) 

·         identyfikacji środowiska lokalnego

·         zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski).

 

V.                 Charakterystyka absolwenta

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie i najbliższym środowisku.

Absolwent kończący szkołę:

 • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu
 • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie
 • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania
 • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania , potrafi prosić o pomoc w sytuacjach dla niego trudnych,
 • jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią
 • potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata
 • jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym
 • jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy
 • potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

VI.              Program określa działania w wydzielonych obszarach:

 a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.

 d) Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów:

*  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.

* u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.

VII.           Uczestnicy programu

Rodzice

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności
w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

Wychowawcy

Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

 Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą
i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Uczniowie

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

 Pedagog szkolny, logopeda

Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia. Współpracują
z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Państwową Strażą Pożarną. Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów. Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi: indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów. Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów.

VIII.         Diagnoza zagrożeń

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej korzystamy z:

 • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej
 • spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie
 • ludzkich zasobów szkoły tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się oraz kompetencji szkolnych specjalistów (pedagoga, pielęgniarki szkolnej), szkolnych realizatorów programów profilaktycznych, z kompetencji specjalistów spoza szkoły –  współpracujących z nią, rodziców oraz wolontariuszy).

W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wyłoniono następujące obszary problemowe:

………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.              Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2017-2020

 1. sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych  

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.  

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej
i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

 

 

- Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

- Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia poprzez:

- realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

- prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

- Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

- Organizacja kół zainteresowań promujących zdrowy styl życia 

- Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki  i Edukacji dla bezpieczeństwa 

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych.  

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.  

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).  

- Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

- Spotkania ze specjalistami

- Gazetki ścienne i ulotki

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

- Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem

 

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca) 

- Realizacja programu profilaktyki uzależnień
i rozwijanie umiejętności życiowych „Zanim spróbujesz”

- Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa), np. obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w listopadzie – ulotki, plakaty); profilaktyka nowotworowa – Miesiąc walki z rakiem w październiku

- Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, organizacja konkursów

- Uzależnienie od używek i dopalaczy – „Dopalaczom stop” – organizacja spotkań dla rodziców, uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

- Spotkania z pielęgniarką szkolną, pedagogiem

- Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień:  „Narkodrom”, „Smaki życia”, „Korekta”

- Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć „Wychowanie do życia
w rodzinie”

- Propagowanie idei programu profilaktyczno-edukacyjnego „Zapobiegać HIV i AIDS”

- Konsultacje ze specjalistami

- Film edukacyjny

 

 1. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych            (klub, drużyna, wspólnota).  

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

5. Kampania wyborcza do samorządu szkolnego

- Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

- Opieka nad samorządem uczniowskim

- Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
i autorytetami

- Funkcjonowanie szkolnego koła LOP

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania 
w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
z zachowaniem zasad komunikowania się.

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.   

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.

 

 

- Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

– Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia
z Informatyki

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

 

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.  

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.  

2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.  

 

- Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

- Zajęcia warsztatowe z psychologiem – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna -rozwijanie empatii

 

 

 

 

 1. sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.

1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

 

2. Prowadzenie rozmów z uczniami
o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych, grup nieformalnych, przestępczych, młodzieżowych gangów.

 

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

- Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

- Zajęcia z pedagogiem szkolnym

- Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

- Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”

- Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

- Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

- Filmy edukacyjne i materiały 

- Gazetki edukacyjne,

- Organizowanie indywidualnych kontaktów
z pedagogiem, ze specjalistami ,

- Zajęcia socjoterapeutyczne,

- Realizacja zajęć na lekcjach religii,

- Realizacja treningu asertywności ,

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem.

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.  

1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.  

2. Nauka dobrych manier.

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.  

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

- popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

 

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.  

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.  

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z innych krajów.

9. Mistrz Dobrych Manier – wybór.

- Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

- Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

- Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej , opera, teatr na żywo,

- Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży

- Organizowanie spotkań z pasjonatami
i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

- Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych
i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, WOS-ie, Wychowaniu do życia w rodzinie

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

- Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, wartości i norm społecznych”

- Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

- Realizacja cyklu lekcji wychowawczych,

- gazetka informacyjna,

- Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

- Realizacja projektów edukacyjnych

- Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

- Gazetka informacyjna „Zasady postępowania wobec niepełnosprawnych”

 

 

 

 

 1. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Działania wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych 

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych
w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.

1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości
i przyzwolenia na dyskusję.

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.  

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.   

6. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.  

-  Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

- Realizacja zajęć na lekcjach WOS –  poznanie instytucji, do których należy się zwrócić
w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

- Organizacja spotkań z Policjantem.

- Konsultacje z pedagogiem.

- Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności
o zagrożeniach.  

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

- Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

- Filmy edukacyjne  i  materiały. 

- Gazetki edukacyjne,

- Prezentacje multimedialne,

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

 

„Bezpieczny pieszy”

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.

CYBERPRZEMOC

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego)
i poruszania się po drogach.

Zdobycie karty rowerowej.

3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.  

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących
z Internetu.  

- Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji
w sieci.

- Prowadzenie treningu asertywności.  

- Spotkanie z policjantem,

Zajęcia na technice dodatkowym kółku zainteresowań,

 

 

X.                 Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Zapoznanie
z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w organizacjach działających w szkole.

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.  

3. Realizacja programów „Jem drugie śniadanie”

4. Rozmowy indywidualne.

5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

6. Ankietowanie.

7. Redagowanie gazetek tematycznych.

8. Kontynuacja programu „Szkoła promująca zdrowie”.

10. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

11. Realizacja programu dla uczniów „Opieka zdrowotna
i aktywność fizyczna jako główne czynniki prowadzenia zdrowego życia”.

12. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

14. Zajęcia z logopedii.

15. Kontrola prawidłowości natężenia światła w klasach
i na korytarzach.

16. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

17. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole
i we wsi

- koło szachowe,

- karta rowerowa,

- SKS.

- koło LOP

18. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

19. Organizacja zawodów sportowych dla uczniów

 klas I- III.

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań

- pedagog szkolny/dziennik pedagoga

- wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

- nauczyciele koordynatorzy projektów scenariusze projektów – dokumentacja pedagoga

- pielęgniarka szkolna/dokumentacja pielęgniarki szkolnej w ciągu całego roku.

 

 

Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

Lekcje wychowawcze/  dzienniki zajęć specjalistów.

2. Zapoznanie
 z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się
i prawidłowej higieny.

2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach
z rodzicami.

3. Spotkania z dietetykiem.

4. Program  profilaktyki próchnicy.

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

6. Konkursy plastyczne.

7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

9. Realizacja programu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia „Trzymaj formę” oraz Programu Profilaktycznego „Alfred Radzi” i inne działania promujące zdrowie i zachowania prozdrowotne.

10. Realizacja działań promujących zdrowie.

11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków- Moje drugie śniadanie.

12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

13. Akcja „Warzywa i owoce w szkole oraz mleko i przetwory mleczne”.

14. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

15. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

 

1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę
o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy                   (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

2. Organizacja konkursu na temat szkodliwości używek dla uczniów klas IV-VI.

3. organizacja konkursów na temat narkomanii,  dopalaczy, HIV dla uczniów klas VI-VIII.

4. Gazetki ścienne.   

5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie
w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.  

Dietetyk, pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

 

 

Lekarz stomatolog/pielęgniarka szkolna.

Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

Nauczyciele /wychowawcy.

 

Przeszkoleni nauczyciele, wg odrębnego planu na zajęciach w każdej klasie.

 

Zajęcia z wychowawcą klas,

W zajęciach udział biorą dzieci z całej szkoły , 2 razy w semestrze.

 

 

 

Dzienniki zajęć nauczycieli
i wychowawców.

Dziennik zajęć pedagoga

II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.  

1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły
 i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.  

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

Nauczyciele klas/Kodeks praw
i obowiązków ucznia.

 

Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania – gazetka szkolna.

 

Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
w szkole.        

1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

3. Organizowanie wieczorów poetyckich, konkursów        „mistrz życzliwości, mistrz kultury bycia” – indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

4. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.

 

Wychowawcy klas.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy/Dziennik pedagoga.

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak:

- agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.  

4. Zajęcia warsztatowe „Nie dla agresji i przemocy
w szkole”.

5. Realizacja programu „Znam inne rozwiązanie – program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole”.

6. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.  

7. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

8. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

 

 

Pedagog, wychowawcy klas,

dzienniki specjalistów.

III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych.

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

3. Realizacja programu „Gryfuś” przy współpracy
z Policją.

4. Współpraca z ratownikami medycznymi.  

5. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

6. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

7. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

8. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy. Alarmy próbne przeciwpożarowe.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw. Dziennik pedagoga/ Dziennik bibliotekarza.

 

2. Kształtowanie umiejętności porządkowani
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji.  

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    wykorzystanie projektów.

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III.

4. Dzień Bezpiecznego Internetu.  

5. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.  

6. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

 

 

Wyznaczeni nauczyciele –zgodnie z odrębnym harmonogramem.

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

- spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, możliwość szukania pomocy)

- co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia

- diagnozowanie środowiska.

3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach
z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie

- realizacja programu „Chronimy dzieci” – fundacja „Dzieci Niczyje”

- gazetki tematyczne.  

Pedagog, wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.

 

Przedstawiciele Policji, materiały informacyjne.

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kamieniu Krajeńskim

 

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur.  

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.  

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.  

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego –  biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

- uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

- składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.

4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.  

Dokumentacja szkolna.

Kalendarz.

 Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.  

Uczestnictwo uczniów
w działaniach/dziennik zajęć pedagoga, wychowawcy.

 

Organizacja działań dla rodziców 

Zadania

Formy realizacji

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

- Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

- Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

- Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą  poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
w szkole.

 

 

- Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem, dyrektorem szkoły.

- Informacje na temat niskiej frekwencji – pisemne.

- Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

 

 

 

 

- Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.  

- Organizacja warsztatów np. na temat „Bezpieczny Internet”; „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”;  „Co to są dopalacze”; konsekwencje prawne zachowań agresywnych,  sprzedaży i posiadania używek.  

– Warsztaty: zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania.

- Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych.

- Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

- Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

- Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.  

 

Organizacja działań dla nauczycieli

Zadania

Formy realizacji

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.  

- Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na temat np. dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

 

- Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np.
z zakresu efektywnych metod uczenia się „Mnemotechnika”; Negocjacje i mediacje”.

 

- Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole.  

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

- Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.  

 

 

XI.              Ewaluacja programu – będzie polegała na:

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji
i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

 

Sposoby i środki ewaluacji:

- obserwacja i analiza zachowań uczniów,

- obserwacja postępów w nauce,

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

- udział w konkursach.

 

Narzędzia ewaluacji:

- ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

- obserwacja zachowania uczniów,

- analiza dokumentacji szkole pedagoga, psychologa szkolnego i innych nauczycieli,

- analiza dokumentacji wychowawców,

- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

- wytwory uczniów,

- analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

 

Działania ewaluacyjne będą polegały na:
* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie

*opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji

*zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej

 

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami
z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny. 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved